หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

e-thesis

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการการสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ในรูปแบบบทคัดย่อและฉบับเต็ม ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     

Mahidol IR

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกได้สามารถสืบค้นผลงานฉบับเต็มได้