คณะศิลปศาสตร์ → ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลท้องถิ่นศึกษาและวัฒนธรรมไทย

ฐานข้อมูลท้องถิ่นศึกษาและวัฒนธรรมไทย จัดทำโดยศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมีข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ ฐานข้อมูลนครปฐมศึกษา ฐานข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดนครปฐม คลังพุทธมณฑล รวมถึงการแสดงหนังสือและจดหมายข่าวด้วยระบบ e-book