คณะพยาบาลศาสตร์ → ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการพยาบาล

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล โดยรวบรวมเฉพาะผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ไว้ในฐานข้อมูลนี้ ซึ่งแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล

ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการพยาบาลในระดับชาติ โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดรรชนีวารสาร และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมงานวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากวิทยานิพนธ์ วารสาร และรายงานการประชุมวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2548 โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรมหรือดรรชนีวารสาร และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลสาระสังเขปงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

ฐานข้อมูลสาระสังเขปงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และวารสารทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2539 โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลของแหล่งที่มา และสาระสังเขป