สถาบันโภชนาการ → ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ

Thai Food Composition Database

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Thai Food Composition Database 2015 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางโภชนาการของอาหารไทย เช่น ชนิดและปริมาณสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น      

Thai School Lunch

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ