คณะวิทยาศาสตร์ → คลังสารสนเทศสถาบัน

IR at Faculty of Science

คลังข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามภาควิชา และหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของคณะฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นผลงานดังกล่าวได้