คณะเทคนิคการแพทย์ → บทความวิชาการ

บทความให้ความรู้ EQAM

บทความให้ความรู้ เขียนโดยอาจารย์ประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAM) โดยรวบรวมบทความตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2558