คณะเภสัชศาสตร์ → บทความวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร

บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “บอกกล่าวเล่าเรื่องสมุนไพร” เพื่อเผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรต่างๆ เขียนโดยอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ