คณะวิศวกรรมศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

e-learning

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning วีดิโอบันทึกการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาให้แก่นักศึกษา