คณะเภสัชศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน โดยแบ่งเนื้อหาของบทความออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดสุขภาพและความงาม หมวดความรู้การใช้สมุนไพร หมวดความรู้เรื่องยา หมวดอาหารและอาหารเสริม หมวดโรคภัยและการป้องกัน และหมวดความรู้ทั่วไปด้านเภสัช     click1

วิดีโอคลิปเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่คลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับยา อาหาร สมุนไพร สุขภาพ ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในรายการต่างๆ เช่น รายการยาหมอบอก รอบรู้สมุนไพร รายการฉายแวว รายการเกษตร Hotnews เป็นต้น