คณะพยาบาลศาสตร์ → คลังข้อมูลการจัดการความรู้ทางการพยาบาล

การจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นความรู้ทางด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านสุขภาพ และด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558     

การจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558     

NS Mahidol Knowledge Management

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ความรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของทางคณะฯ ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาชีพการพยาบาล และด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์การ