คณะวิทยาศาสตร์ → บทความวิชาการ

ผลงานวิจัยสู่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งมาจากสิ่งใกล้ตัวหรือชีวิตประจำวันของคนเรา เขียนโดยอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ