วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความที่เขียนโดยอาจารย์ของคณะฯ เป็นบทความให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป