คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → คลังความรู้สู่ประชาชน

TropMed Knowledge

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ประจำภาควิชาของทางคณะฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการ การป้องกัน และการรักษาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงบทความในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ต่างๆ     

เขตร้อนต้อนรับอาเซียน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “เขตร้อนต้อนรับอาเซียน” เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลรายประเทศ เครือข่ายเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น     

Tropmed Youtube

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Tropmed Youtube เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โรคติดเชื้อ โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก โรคเชื้อราในสมอง ไข้เลือดออก เป็นต้น ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ