คณะทันตแพทยศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง