สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาในการดำเนินงานวิชาการด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่แรกเริ่มจนกลายมาเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในปัจจุบัน     

เรือนไทยมหิดล

เรือนไทยมหิดล หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคารระเบียบ คุณะเกษม เป็นสถานที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการ จัดพิธีกรรมทางศาสนา และจัดแสดงศิลปวัฒธรรม โดยเปิดบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้