สถาบันโภชนาการ → พิพิธภัณฑ์ภาพ

พิพิธภัณฑ์ภาพโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ภาพโภชนาการ ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อสถาบันฯ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโภชนาการของประเทศไทยในอดีต และโครงการเผยแพร่อนุรักษ์อาหารไทยพื้นบ้าน