คณะวิทยาศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติและผลงาน จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ และคณะวิทยาศาสตร์     

เส้นทางชีวะ-ธรณี

เส้นทางชีวะ-ธรณี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของธรรมชาติ โดยให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาและด้านธรณีศาสตร์ จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล