คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศิริราชตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงด้วยวัตถุทรงคุณค่าหาดูได้ยาก ร่วมกับการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ ศิริสารประพาส ศิริราชขัตติยพิมาน สถานพิมุขมงคลเขต โบราณราชศัตรา คมนาคมบรรหาร ศิริราชบุราณปวัตติ์ สยามรัฐเวชศาสตร์ นิวาสศิรินาเวศ และฐานป้อมพระราชวังหลัง     

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เป็นการจัดแสดงเรื่องราวและพัฒนาการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ 6 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน และพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ    

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และบุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล