คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน (Discovery Museum Tropical Diseases) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โดยใช้เทคโนโลยี 4 มิติ ได้แก่ แสง สี เสียง และสัมผัส ในการจัดแสดง     

พิพิธภัณฑ์ยุง

พิพิธภัณฑ์ยุง คลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ ของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งความรู้ที่ได้รวบรวมตัวอย่างแมลงต่างๆ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตู้แสดงความรู้ทางด้านวิชาการของยุง แมลง สัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และส่วนของห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างยุง แมลง และสัตว์ขาข้อ     

พิพิธภัณฑ์หอย

พิพิธภัณฑ์หอย เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดและหอยน้ำกร่อยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างหอยจากประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล