วิทยาลัยศาสนศึกษา → วารสารวิชาการ

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ โดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหัวข้อและผู้แต่งในวารสารแต่ละฉบับ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2550 - 2556