คณะทันตแพทยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ