สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → วารสารวิชาการ

วารสารภาษาและวัฒนธรรม

วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นวารสารงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและการสื่อสาร มานุษยวิทยา และการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ จัดทำโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล