วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ → วารสารวิชาการ

Music Journal

วารสารเพลงดนตรี จัดทำโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายเดือน โดยรวบรวมบทความด้านดนตรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้แวดวงการศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตขึ้นอย่างมีมาตรฐาน     

The ASEAN Music Journal

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารดนตรีอาเซียน (The ASEAN Music Journal) เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่หลากหลายทางด้านดนตรีในแถบประเทศอาเซียน โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ