วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ → วารสารวิชาการ

Music Journal

วารสารเพลงดนตรี จัดทำโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายเดือน โดยรวบรวมบทความด้านดนตรีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้แวดวงการศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตขึ้นอย่างมีมาตรฐาน