คณะพยาบาลศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วารสารพยาบาลศาสตร์

วารสารพยาบาลศาสตร์ เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัย และรายงานการศึกษาทางคลินิกของการพยาบาลทุกสาขา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ