สำนักงานอธิการบดี → วารสารวิชาการ

Mahidol R2R e–Journal

วารสาร Mahidol R2R e–Journal เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ