สำนักงานอธิการบดี → วารสารวิชาการ

Mahidol R2R e–Journal

วารสาร Mahidol R2R e–Journal เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ     

วารสารสิทธิและสันติศึกษา

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้เผยแพร่บทความวารสารสิทธิและสันติศึกษา (Journal of Human Rights and Peace Studies) โดยเป็นบทความตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน