คณะสาธารณสุขศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

วารสารพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขและการพยาบาล (ฉบับภาษาไทย) มีกำหนดตีพิมพ์รายปีๆ ละ 3 ฉบับ ซึ่งทางคณะฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2551 – 2559     

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 ฉบับ โดยทางคณะฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2558 - 2559     

วารสารสุขศึกษา

วารสารสุขศึกษา จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารที่เผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้า และผลงานวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 ฉบับ โดยทางคณะฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2550 - 2557