คณะเภสัชศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารฉบับภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ จัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยตั้งแต่ฉบับปี ค.ศ. 2002 - 2016     click1

สารคลังข้อมูลยา

สารคลังข้อมูลยา เป็นวารฉบับสารภาษาไทยที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ให้ความรู้และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับยาชนิดต่างๆ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ จัดทำโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     click1