คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → วารสารวิชาการ

รามาธิบดีพยาบาลสาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารภาษาไทยที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านการพยาบาล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 เล่ม จัดทำโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ทำการรวบรวม เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ โดยเป็นวารสารตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2538 - 2559      click4

รามาธิบดีเวชสาร

Ramathibodi Medical Journal หรือรามาธิบดีเวชสาร เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยทางด้านการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ จัดทำโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล