วิทยาลัยราชสุดา → วารสารวิชาการ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการและความพิการ โดยจัดทำปีละ 1 ฉบับ และทางวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่วารสารดังกล่าวให้แก่ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 14