คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ซึ่งกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ และได้รวบรวมรายชื่อบทความ รายชื่อผู้แต่งที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2558