คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → วารสารวิชาการ

สารศิริราช

Siriraj Medical Journal หรือสารศิริราช เป็นวารสารภาษาอังกฤษที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 6 ฉบับ     click2

เวชบันทึกศิริราช

เวชบันทึกศิริราช เป็นวารสารภาษาไทยที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในวงกว้าง เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ การแพทย์แผนปัจจุบัน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ      click2