คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → วารสารวิชาการ

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  เป็นวารสารที่รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 6 ฉบับ