คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → วารสารวิชาการ

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  เป็นวารสารที่รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 6 ฉบับ     

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา (The Journal of Tropical Medicine and Parasitology) เป็นวารสารที่รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี ค.ศ. 2009-2013