คณะสัตวแพทยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

Journal of Applied Animal Science

Journal of Applied Animal Science (JAAS) วารสารที่จัดทำโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 ฉบับ      click5