สำนักงานอธิการบดี → คลังความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้

ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและรวบรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากกิจกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ