สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → ศูนย์การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม

ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษา วิจัย และฟื้นฟูภาษาท้องถิ่นในประเทศไทย รวมถึงความรู้ท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ      

ศูนย์ภารตะศึกษา

ศูนย์ภารตะศึกษา (อินเดียศึกษา) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เพื่อเผยแพร่ความรู้ สาระข่าวสารเกี่ยวกับอินเดียศึกษา