สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → ศูนย์และโครงการวิจัยด้านประชากรและสังคม

ศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย (Population Reference Center of Thailand : PRCT) โดยจัดทำโครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านประชากร สังคม และครอบครัว     

ศูนย์ศตวรรษิกชน

ศูนย์ศตวรรษิกชน จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชน หรือประชากรในประเทศไทยที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป     

ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล

ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการย้ายถิ่น โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์การทั้งภายในและภายนอก      

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์ข้อมูล และศึกษา วิจัย ฝึกอบรมนานาชาติในด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย     

โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม

โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและความสุขของคนไทยในระดับชาติและเชิงพื้นที่ ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ วารสาร และบทความ     

โครงการรายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานโครงการรายงานสุขภาพคนไทย โดยนำเสนอข้อมูล สถานกาณ์ และประเด็นสำคัญด้านสุขภาพ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบรายงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ดัชนี สถานการณ์สำคัญในรอบปี และเรื่องประจำฉบับ