สถิติจำนวนข้อมูลในคลัง

1.     PT = คณะกายภาพบำบัด 19.   CM = วิทยาลัยการจัดการ
2.     DT = คณะทันตแพทยศาสตร์ 20.   MS = วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3.     MT = คณะเทคนิคการแพทย์ 21.   IC = วิทยาลัยนานาชาติ
4.     ICT = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22.   RS = วิทยาลัยราชสุดา
5.     NS = คณะพยาบาลศาสตร์ 23.   SS = วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6.     RA = คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 24.   CR = วิทยาลัยศาสนศึกษา
7.     SI = คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 25.   DC = ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
8.     PY = คณะเภสัชศาสตร์ 26.   AC = ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
9.     SC = คณะวิทยาศาสตร์ 27.   MB = สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
10.   EG = คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28.   IL = สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
11.   TM = คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 29.   AD = สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12.   LA = คณะศิลปศาสตร์ 30.   NU = สถาบันโภชนาการ
13.   SH = คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 31.   PR = สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
14.   VS = คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32.   LC = สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
15.   PH = คณะสาธารณสุขศาสตร์ 33.   CF = สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
16.   EN = คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 34.   OP = สำนักงานอธิการบดี
17.   GR = บัณฑิตวิทยาลัย 35.   LI = หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
18.   KA = วิทยาเขตกาญจนบุรี  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560