สถิติจำนวนข้อมูลในคลัง

จำนวนแหล่งข้อมูลทั้ง 35 ส่วนงาน ในเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  หน่วยงาน พ.ศ. 2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คณะกายภาพบำบัด 2 2 2 2  2  
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 8 8  
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 4 4 4  
4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3 3  
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 14 14 14 14  14   
6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 10 10 10  10   
7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 8 8  
8 คณะเภสัชศาสตร์ 8 8 8  
9 คณะวิทยาศาสตร์ 5 5 4  
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 2  
11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 11 12 12 12  14   
12 คณะศิลปศาสตร์ 2 2 1  
13 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 2 2  
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 1  
15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 4 4  
16 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 5 5 5  
17 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1  
18 วิทยาเขตกาญจนบุรี 2 2 2  
19 วิทยาลัยการจัดการ 1 1 1  
20 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1 1 1  
21 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3 3  
22 วิทยาลัยราชสุดา 2 2 2  
23 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2 2 2 2  
24 วิทยาลัยศาสนศึกษา 5 5 5  
25 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 2 2 2  
26 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 2 2 3  
27 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 1 1 1  
28 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 4 4 4  
29 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2 2 2  
30 สถาบันโภชนาการ 12 12 12 12  12   
31 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 11 11 11 11  11   
32 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 6 6 6  
33 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5 5 5  
34 สำนักงานอธิการบดี 11 11 11 11  11   
35 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 6 6 6  
  รวมจำนวนแหล่งคลังความรู้ (url) 167 169 168 170  176