สถิติจำนวนข้อมูลในคลัง

จำนวนแหล่งข้อมูลทั้ง 35 ส่วนงาน ในเว็บไซต์คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. คณะกายภาพบำบัด  2                      
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 8                      
3. คณะเทคนิคการแพทย์ 4                      
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3                      
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 14                      
6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10                      
7. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9                      
8. คณะเภสัชศาสตร์ 8                      
9. คณะวิทยาศาสตร์ 5                      
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2                      
11. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 14                      
12. คณะศิลปศาสตร์ 1                      
13. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2                      
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3                      
15. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4                      
16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 5                      
17. บัณฑิตวิทยาลัย 1                      
18. วิทยาเขตกาญจนบุรี 2                      
19. วิทยาลัยการจัดการ 1                      
20. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1                      
21. วิทยาลัยนานาชาติ 3                      
22. วิทยาลัยราชสุดา 2                      
23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2                      
24. วิทยาลัยศาสนศึกษา 5                      
25. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 2                      
26. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 3                      
27. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 1                      
28. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 4                      
29. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2                      
30. สถาบันโภชนาการ 12                      
31. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 11                      
32. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 8                      
33. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5                      
34. สำนักงานอธิการบดี 11                      
35. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 6                      
  รวมจำนวนแหล่งคลังความรู้ (url) 176