สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → คลังข้อมูลสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

สื่อสิ่งพิมพ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลหนังสือและเผยแพร่บางฉบับให้แก่ผู้สนใจ ได้แก่ The Mon-Khmer Studies Journal เวียดนามศึกษา สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ พจนานุกรม และหนังสือเกี่ยวกับอาเซียน