คณะทันตแพทยศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

Dent MU Elearning

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Dent MU Elearning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น บทเรียนสำหรับนักศึกษา บทเรียนที่เผยแพร่สำหรับบุคคลทั่วไป วีดิทัศน์ เอกสารประกอบการสอน และคู่มือปฏิบัติการทางคลินิก