คณะทันตแพทยศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

Dent Elearning

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทเรียนช่วยสอน Dent Elearning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาตามภาควิชาต่างๆ และให้บริการบทเรียนออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ     

เอกสารประกอบการสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยแบ่งตามภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจุลชีวะวิทยาช่องปาก ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ภาควิชาทันตกรรมชุมชน และภาควิชากายวิภาคศาสตร์