คณะทันตแพทยศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

Dent Elearning

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทเรียนช่วยสอน Dent Elearning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาตามภาควิชาต่างๆ และให้บริการบทเรียนออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ