คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังความรู้สู่ประชาชน

สื่อวีดิทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมวีดิทัศน์การอบรม สัมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษของทางคณะฯ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยี