คณะเทคนิคการแพทย์ → สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ของทั้ง 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน และภาควิชารังสีเทคนิค     35096-O066KB