คณะพยาบาลศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

E-Learning Nursing Mahidol

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้