คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → สื่อการเรียนการสอน

E-Learning

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ E-Learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ และการศึกษาหลังปริญญา      click4