คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → คลังความรู้สู่ประชาชน

รายการพบหมอศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่คลิปวิดีโอรายการพบหมอศิริราช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเป็นคลิปวิดีโอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2559      

แผ่นพับสุขภาพออนไลน์

แผ่นพับสุขภาพออนไลน์สำหรับประชาชน จัดทำและเผยแพร่โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย สุขอนามัย การใช้ยา โรคทางผิวหนัง เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับดังกล่าวได้     

Siriraj E-Public Library

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำฐานข้อมูลบทความสุขภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้สามารถสืบค้นบทความดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น จิตเวช ทันตกรรม มะเร็ง โรคติดเชื้อ อาหาร ยา และสารเคมี เป็นต้น ซึ่งบทความเขียนโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ