วิทยาลัยนานาชาติ → สื่อการเรียนการสอน

MUIC e-Learning

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยแบ่งรายวิชาต่างๆ ตามภาควิชา ได้แก่ Business Administration, Fine and Applied Arts, Humanities and Language, Science, Social Science และ Tourism and Hospitality Management