สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → สื่อการเรียนการสอน

E-Media

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษา