สถาบันโภชนาการ → สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

eBooks

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการมาเผยแพร่แบบฉบับเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยจัดทำในรูปแบบ e-book     

แผ่นพับ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่เอกสารและแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้แก่ผู้ที่สนใจ     

หนังสือแจก

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่หนังสือและคู่มือที่ให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยเผยแพร่แบบฉบับเต็ม