สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

สารประชากร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากรของประเทศไทย