วิทยาลัยราชสุดา → สื่อการเรียนการสอน

RS Online

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมรายวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ