คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ และให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม     

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก จัดทำโดยคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของทางคณะฯ และเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ      

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก เป็นวารสารที่ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาควิชาต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ