คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

เกล็ดความรู้สำหรับประชาชน

คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรมให้แก่บุคคลทั่วไป โดยจัดทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ บทความทางทันตกรรม รายการเพื่อฟันที่คุณรัก วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก โปสเตอร์ทางทันตสุขศึกษา และแผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม