คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ และให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม